Copyright & privacy

Copyright


Alle teksten, foto's en andere werken gepubliceerd op de internet pagina zijn onderworpen aan het auteursrecht van Pon's Automobielhandel B.V. indien niet anders is aangegeven. Overlapping, distributie, opslag, communicatie, omroep en de reproductie of doorgeven van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van Pon's Automobilehandel B.V. is verboden.Trademarks

SEAT, SEAT Service, het SEAT logo, TSI, TFSI evenals het model zijn geregistreerde handelsmerken van Pon's Automobielhandel B.V.

Privacy statement 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

In dit privacy statement beschrijft Pon’s Automobielhandel B.V. (hierna: “SEAT” of “wij”), in Nederland exclusief vertegenwoordiger van SEAT S.A., hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat. Wij zijn verbonden aan Pon Holdings B.V. ("Pon") en maken onderdeel uit van de Pon groep. 
Dit privacy statement is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de “Mijn SEAT App”. Zie daarvoor https://www.seat.nl/mijnseatapp/app-ps-20.

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of SEAT beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij jouw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of een van onze dealers of servicepartners, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met SEAT, een dealer of een servicepartner een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

• naam en adres;
• contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
• geboortedatum;
• geslacht;
• klantnummer(s);
• jouw voorkeur voor dealer- of servicepartner;
• financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt SEAT in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

• chassisnummer en model van jouw voertuig;
• technische gegevens over jouw voertuig;
• kenteken van jouw voertuig;
• onderhoudshistorie van jouw voertuig;
• eigendomshistorie van jouw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
• andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten

Als je gebruik maakt van diensten van SEAT of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

• gegevens die betrekking hebben op jouw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
• jouw communicatievoorkeuren en instellingen;
• gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over jou opstellen aan de hand van jouw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee je een aankoop doet of dienst afneemt);
• surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 9 van dit privacy statement);
• klanttevredenheidsgegevens;
• gegevens over jouw gebruik van Customer Care.

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat SEAT hun persoonsgegevens verwerkt.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
3. Wettelijke verplichting
4. Vervulling van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van SEAT of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

SEAT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, dealers, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
• Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
• Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van dealers of servicepartners, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
• Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende dealers of servicepartners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 5].
• Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
• Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of 5].
• Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
• Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
• Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
• Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
• Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om producten of diensten te kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht [grondslag: 5]. 
• Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
• Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
• Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].

7. Delen met derden

SEAT deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan:

• gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2];
• geautoriseerde dealers of servicepartners uit het distributienetwerk van SEAT of Pon. Hierbij worden jouw gegevens verstrekt die bijvoorbeeld nodig zijn voor de levering van een (gezamenlijke) dienst of product op basis van een overeenkomst met jou. Ook kunnen wij jouw cookies delen op basis van jouw toestemming om de inhoud van onze (gezamenlijke) communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. [grondslag: 1, 2 of 5];
• derden die voor SEAT advertenties verzorgen. Hierbij worden jouw contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer) in gehashte vorm (pseudoniem, niet direct naar jou herleidbaar) verwerkt en verstrekt aan deze partijen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Deze verstrekking vindt alleen plaats om doelgericht te kunnen adverteren, zoals bijvoorbeeld het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen via sociale media platformen of zoekmachines. [grondslag: 5];
• derden gelieerd aan SEAT kunnen wij cookies van onze websites verstrekken om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1].
• derden als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken [grondslag: 3];
• derden als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
• andere bedrijfsonderdelen binnen de Pon groep voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan jou [grondslag: 5].
• derden die SEAT assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn, denk hierbij aan accountants en (juridisch) adviseurs. [grondslag: 5];
• derden voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5].

SEAT gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van SEAT.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal SEAT ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien je nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kan je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Pon (zie artikel 12).

8. Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (i) jij klant bent bij SEAT of interesse blijft tonen in de diensten van SEAT, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. In kaart brengen websitebezoek

Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als je geen cookies of verstrekking hiervan aan derden wenst, kun je dit weigeren. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookie statement (https://www.seat.nl/cookies).

10. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

• het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
• het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
• het recht op beperking van verwerking;
• het recht op dataportabiliteit;
• het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
• het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van SEAT of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

Voor het indienen van jouw verzoek om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice (zie artikel 12). Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. SEAT zal zich inspannen om binnen de wettelijke termijnen te reageren op jouw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om jou te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij jou hebben geïdentificeerd.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens

SEAT past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. SEAT heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

12. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met:
Pon’s Automobielhandel B.V.
T.a.v: SEAT Klantenservice
Postbus 72
3800 HD Amersfoort
Tel. 0800 – 235 7328
https://www.seat.nl/contact

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming die is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is iemand die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via [email protected] en per post via bovenstaand adres (t.a.v. 'Privacy Office').


13. Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. 

Dit statement is voor het laatst herzien op 1 augustus 2018.